×

De utbildningar vi genomför räknas som samhällsviktiga och påverkas därför ej av myndigheternas beslut att stänga vanliga skolor. Bevakningsbranschen är en av få branscher som får ökad efterfrågan av sina tjänster i kristider och då behöver bevakningsföretagen mer personal för att tillgodose sina kunders ökade behov av bevakningspersonal och därför kommer vi att fortsätta utbilda bevakningspersonal.

Vi kommer att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata försiktighetsåtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen skall man stanna hemma och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Vi avser att genomföra alla utbildningar som planerat och vi har vidtagit adekvata åtgärder för att motverka spridning av eventuellt virus t.ex. minskade klasser, sprida ut elever i klassrummen och blir man sjuk under utbildningen får man avbryta den och komplettera missade timmar/dagar utan extra kostnad. Hjärtligt välkommen!

Väktarskolan AB

Vanliga frågor

I kolumnen nedan till vänster har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till oss. Titta gärna igenom dem och se om svaret på Din fråga finns där. Återfinnes inte svaret där så klicka på "Kontakt" och skicka Din fråga per e-post eller kontakta oss per telefon.

De vanligaste frågorna!

 • Ankomst till skolan i Boden

  Fråga
  Hur långt innan utbildningen startar får man komma upp till skolan i Boden?

  Svar
  Kursdeltagarna är välkomna till skolan i Boden i upp till tre dagar innan utbildningen startar d.v.s. redan på fredagen veckan innan. Detta för att eleverna skall kunna planera resan så billigt som möjligt.

  2012-04-02
 • Antalet elever per utbildning

  Fråga
  Hur många elever brukar det vara per utbildningstillfälle?

  Svar
  Antalet elever per utbildningstillfälle brukar variera beroende på tillgången till lärare, instruktörer och lokaler, men normalt brukar klasserna bestå av ca 25 deltagare.

  2012-04-02
 • Avresa från skolan i Boden

  Fråga
  När måste man senast lämna skolan i Boden efter det att utbildningen är genomförd?

  Svar
  Man får bo kvar kostnadsfritt i skolan i upp till två dagar efter det att utbildningen avslutats d.v.s. till på söndagen samma vecka.

  2012-04-07
 • Betalning av utbildning

  Fråga
  När skall utbildningen jag vill genomgå senast vara betalad?

  Svar
  Betalning av kursavgiften skall vara oss tillhanda senast under första kursdagen, och kan göras till vårt PlusGiro: 23 40 40-4, Bankgiro: 5676-8294, kontant på plats första dagen eller med betalkort (VISA eller MasterCard). Vänligen ange namn och personnummer vid inbetalning via Pg eller Bg.

  2012-04-07
 • Bo kvar i skolan över helgerna

  Fråga
  När man genomgår Totalvaktutbildningen i Boden, får man då bo kvar i skolan över helgerna eller måste man åka hem då?

  Svar
  Eleverna är välkomna att fritt från kostnad bo kvar i skolan över helgerna- det gör nästan alla elever.

  2012-04-02
 • Boende under utbildningen

  Fråga
  Hur gör man med boendet under utbildningen?

  Svar
  Utbildar man sig hos oss i Boden ingår fritt boende i skolan under hela utbildningsperioden oavsett vilken utbildning man genomgår. Man bor kostnadsfritt i sovsal som man kan få dela med upp till fem andra kurskamrater. Det finns också möjlighet till enskilt boende och då betalar man 2.000-3.500 SEK för hela utbildningsperioden. Utbildar man sig i Stockholm, Göteborg eller Malmö får eleverna själva ombesörja och bekosta boendet.

  2012-04-02
 • Chans till arbete efter utbildningen

  Fråga
  Hur ser arbetsmarknaden ut efter det att man utbildat sig till väktare?

  Svar
  Vi garanterar inte någon anställning efter utbildningen, men vår bestämda uppfattning är att merparten av kursdeltagarna, ca 96%, får anställning inom två månader efter avslutad utbildning. De kursdeltagare som bor i storstäder brukar ha en anställning innan de lämnat utbildningen p.g.a. den stora efterfrågan som finns i bevakningsbranschen. De som vi vet har svårt att få anställning som väktare är personer som bor på små orter vid landsbygden samt de kursdeltagare som av arbetsgivarna inte anses lämpliga för anställning som väktare.

  Totalvaktutbildningen är så intressant för arbetsgivarna att de bemödar sig att besöka skolan i Boden och rekrytera elever innan de lämnat utbildningen.

  2012-04-02
 • Dömd eller misstänkt för brott

  Fråga
  Kan jag utbilda mig till väktare eller ordningsvakt om jag är dömd för brott eller om jag är misstänkt för brott?

  Svar
  Laglydnadsprövning sker endast på de elever som skall genomgå vår Totalvaktutbildning och detta för att eleverna skall få genomgå den stipulerade praktiska yrkesträningen som väktare.

  När laglydnaden bedöms bör godkännandemyndigheten ( Länsstyrelsen för väktare och Polismyndigheten för ordningsvakter) som huvudregel endast ta hänsyn till brott som förövats inom en femårsperiod från det att ansökan om godkännande eller förordnande ingavs. Denna period bör dock i förekommande fall kunna såväl utsträckas som avkortas med hänsyn till brottets svårighetsgrad och omständigheterna i det enskilda fallet.

  Enstaka fortkörningsbot eller annan liknande överträdelse brukar inte inverka på Länsstyrelsens eller Polismyndighetens bedömning och tillståndsmyndigheterna brukar vara mer generösa i sina bedömningar om enkla brott har skett i ung ålder (15-17 år) och man därefter är ostraffad.

  Är man misstänkt för brott är det sannolikt att tillståndsmyndigheten ej godkänner sökanden så länge brottsmisstanken kvarstår.

  Vid ytterligare frågor om bedömning av laglydnad för personal i bevakningsföretag eller för ordningsvakter, var god kontakta länsstyrelsen eller Polismyndigheten.

  Genomgår man vår Totalvaktutbildningen och Länsstyrelsen avslår ansökan om godkännande som väktare måste man avsluta utbildningen och kursavgiften återbetalas ej. Man får dock ett år på sig att bli godkänd som väktare och därefter avsluta utbildningen.

  2012-04-02
 • Krav för att utbilda sig till väktare

  Fråga
  Vilka krav finns det för att få utbilda sig till väktare?

  Svar
  Våra enda krav för att bli antagen till utbildningen är att man skall ha ett svenskt personnummer, fyllt 18 år, förstå svenska språket i tal och skrift, vara fysiskt frisk (inga brutna ben eller liknande) samt uppfyller Länsstyrelsens krav på laglydnad (gäller endast vår Totalvaktsutbildning). Det finns således inga krav på gymnasiekompetens, körkort eller liknande, ej heller sker det någon gallring eller dylikt. Sökanden måste själv bedöma om han/hon har tillräckliga kunskaper i Svenska språket för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Alla som uppfyller dessa krav är välkomna att söka till våra utbildningar. Uppfyller man ovannämnda krav och det finns plats kvar blir man således antagen direkt efter ingivandet av ansökan via vår hemsida

 • Vilkor för avbokning

  Fråga
  Vilka villkor gäller för det fall jag vill avboka min utbildning?

  Svar
  Anmälan som ingives är bindande och nedan villkor tillämpas i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen:

  - Avbokad kurs debiteras en avgift om 50% av kursens pris.
  - Avbokad kurs inom 2 veckor före kursstart debiteras 80% av kursens pris.
  - Avbokad kurs inom 1 vecka före kursstart debiteras 100% av kursens pris.
  - Vid utebliven närvaro eller avbruten kurs debiteras hela kursens pris.

  Konsument har enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att frånträda avtalet genom att till Väktarskolan AB sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då bekräftelse från Väktarskolan AB om antagande till vald utbildning meddelats.

  Konsument har alltid rätt att lämna eller sända meddelande enligt ovan inom 7 arbetsdagar från den dag då bekräftelse på antagande till utbildning meddelats från Väktarskolan AB.

  Meddelande enligt ovan skall tillställas Väktarskolan AB:s verkställande direktör enligt kontaktuppgifter nedan alternativt till bolagets e-postadress info@vaktarskolan.se

  Genom att registrera Dig i våra formulär ger Du ditt medgivande till att vi får registrera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

 • Egenintyg för ordningsvakt

  Fråga
  Hur går man tillväga med egenintyget för ordningsvakter?

  Svar
  Polismyndigheten kräver att personer som genomgått utbildning för ordningsvakter hos annan utbildare än Polismyndigheten skall inge ett egenintyg i samband med att man till Polismyndigheten ansöker om förordnande som ordningsvakt. Detta intyg delas ut till våra kursdeltagare under utbildningen.

 • Krav för att utbilda sig till ordningsvakt

  Fråga
  Vilka krav finns det för att få utbilda sig till ordningsvakt?

  Svar
  Enligt Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd, FAP 670-1, anges följande krav:

  Endast den som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget får antas till föreskriven utbildning för ordningsvakt.

  Beakta särskilt att det ankommer på Polismyndigheten att genomföra prövning av lämplighet och laglydnad. Denna prövning sker först efter det att sökanden ingivit ansökan till Polismyndigheten om förordnande som ordningsvakt.

 • Krav för att förordnas som ordningsvakt

  Fråga
  Vilka krav ställer Polismyndigheten på den som skall förordnas som ordningsvakt?

  Svar
  Den som ansöker om förordnande som ordningsvakt skall uppfylla nedan av Polismyndigheten ställda krav:

  - Fyllt 20 år.
  - Laglydnad. Laglydnad kontrolleras genom att polisen hämtar in uppgifter från misstanke- och belastningsregistren. Om du dömts för brott som begåtts under de senaste fem åren anses du inte som lämplig.
  - Lämplighet (Du kommer att kallas till en intervju hos Polismyndigheten för en allmän bedömning av Din lämplighet).
  - Behärska svenska språket i tal och skrift väl (Du kommer att få genomföra ett språktest).
  - Normal fysik (springa 2000 meter på högst 12 minuter samt lyfta och dra en 77 kg docka minst 15 meter).

Sök bland vanliga frågor

Sök i frågedatabsen



Sök i databasen

Vanliga frågor

I kolumnen nedan till vänster har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till oss. Titta gärna igenom dem och se om svaret på Din fråga finns där. Återfinnes inte svaret där så klicka på "Kontakt" och skicka Din fråga per e-post eller kontakta oss per telefon.

Kontakt

Lyssna på vår radioreklam!